Úvod

 

Našim hlavným zameraním je:

– zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín.
– zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa.
les_1
– zabezpečenie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese.
– zabezpečenie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva.
– dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov.
– zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov, biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch.
– zabezpečenie odbornej správy lesov.
les_2
– zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
– obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť.
– výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým a fyzickým osobám